Zapplanning logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Volta BV (BE0449 538 184), hierna genoemd ‘de leverancier’, en de fysieke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging met wie de leverancier een overeenkomst afsluit, hierna genoemd ‘de klant’.

1.2. Aankoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de leverancier aanvaard. ​

Artikel 2. Totstandkoming van een overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar de leverancier, of na het verzoek van de klant om de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte, te starten. Offertes zijn vrijblijvend tot na aanvaarding door de klant en zijn 30 dagen geldig.

2.2. Wijzigingen in scope of functionaliteiten tijdens en/of na de opdracht zoals omschreven in de offerte worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Verbreking van de overeenkomst

3.1. Verbreking van de overeenkomst door de klant zolang de leverancier haar werkzaamheden nog niet aangevat, geeft aanleiding tot betaling van een schadevergoeding van 20% van het offertebedrag, met een minimum van 250 euro.

3.2. Verbreking van de overeenkomst door de klant nadat de leverancier haar werkzaamheden heeft aangevat, geeft aanleiding tot integrale betaling van de reeds geleverde prestaties, vermeerderd met een schadevergoeding van 20% van het resterend offertebedrag, met een minimum van 250 euro.

Artikel 4. Leveringstermijnen

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt de leverancier niet, tenzij anders overeengekomen. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering, of op ontbinding van de overeenkomst. 4.2. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van informatie en input die de leverancier nodig heeft om de opdracht correct en binnen een redelijke termijn op te leveren.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. De facturen zijn contant te betalen te Antwerpen binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders bedongen.

5.2. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag.

5.3. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 150) als schadevergoeding.

5.4. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen aan de leverancier te worden meegedeeld, zoniet worden ze niet meer aanvaard.

​5.5. De leverancier heeft het recht om de overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt. Deze beëindiging wordt dan beschouwd als een verbreking van de overeenkomst door de klant in de zin van artikel 3. ​

5.6. Als de leverancier voor de uitvoering van de opdracht derde partijen inschakelt ( zoals Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend aan de leverancier steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de klant in rekening worden gebracht. De leverancier kan hiervoor een voorschot vragen, of de geschatte kosten vooraf factureren.

​5.7. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

Artikel 6. Abonnementen

6.1. De door de leverancier geleverde abonnementen (zoals zapplanning, digital marketing,...) worden aangeboden voor verschillende periodes. Dit kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks zijn. Deze periode wordt automatisch verlengd voor éénzelfde periode. Opzeggen kan steeds schriftelijk of via mail 30 dagen voor de vernieuwing van de ingestelde periode.

Artikel 7. Hosting ​

7.1. De door de leverancier geleverde hostingpakketten worden aangeboden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Deze periode wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar bij het verstrijken ervan behalve bij schriftelijke opzegging. Schriftelijk opzeggen kan ten laatste 30 dagen voor de vervaldag.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

​8.1. Voor bepaalde diensten werkt de leverancier samen met partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele 'downtime' van de door de leverancier gehoste producten of diensten, vermits de leverancier zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan en enkel de partner hiervoor verantwoordelijk kan zijn.

​8.2. Indien de leverancier het beheer overneemt van websites, diensten of andere software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld, is de leverancier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan. ​

8.3. Indien de leverancier zijn oplossingen op vraag van de klant koppelt aan andere systemen beheerd door de klant of een externe partij, is de leverancier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.​

8.4. De klant erkent uitdrukkelijk dat de leverancier enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke fout van de Leverancier. Voor diensten van derden aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid buiten de aansprakelijkheid die de derden zelf bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. ​

8.5. De aansprakelijkheid van de leverancier met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is altijd beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van de leverancier. De totale aansprakelijkheid van de leverancier, kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat door de klant aan de leverancier werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

​8.6. De leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de klant zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie of verlies aan informatie en gegevens.

​8.7. De leverancier is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto’s, teksten, artwork of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant. De leverancier is niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in de uitvoering van de opdracht als gevolg van onvoldoende of verkeerde input of informatie door de klant.

Artikel 9. Oplevering en garantie van websites en software

​9.1. De leverancier voorziet een opvolgingsperiode van 6 weken na testoplevering, voor de verwerking van feedback en technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht na 6 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen, uitgezonderd van gebreken veroorzaakt door de leverancier, bijkomend in regie zullen worden gefactureerd. ​

9.2. De leverancier staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van de leverancier zijn ontstaan in een opgeleverde website of applicatie en die aan het licht zouden komen na de definitieve aanvaarding door de klant. Deze gebreken dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden en dit uiterlijk 6 maanden na de oplevering van de website of applicatie. Deze verantwoordelijkheid van de leverancier vervalt indien blijkt dat een andere ontwikkelaar aan het project werkt of heeft gewerkt, of indien blijkt dat de vastgestelde fouten het gevolg zijn van aanpassingen door de klant zelf uitgevoerd na oplevering. Eventuele kosten die door de Leverancier gemaakt worden voor het opsporen van gebreken, waarvan achteraf blijkt dat zij te wijten zijn aan een derde/de klant zullen door de leverancier verhaald worden op de klant.

​9.3. Deze garantiebepalingen gelden niet voor drukwerk of andere fysieke producten die opgeleverd worden door de leverancier.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle creatie die de leverancier zelf doet in opdracht van de klant, wordt rechtstreeks eigendom van de klant, na volledige betaling van de factuur en alle uitstaande schulden van de klant aan de leverancier. De leverancier zal nooit en op geen enkele manier eigendomsrechten opeisen voor het creatief werk dat zij zelf geleverd heeft binnen een project van de klant. Alle digitale documenten die in opdracht gecreëerd worden, zijn altijd op te vragen door de klant. De klant verwerft het exclusieve en onvoorwaardelijke reproductierecht, met uitzondering van de morele rechten. De leverancier zal steeds als oorspronkelijke auteur van het werk worden aangeduid. ​

10.2. Voor software die door de leverancier aangekocht of gedownload wordt voor de klant (open-source of proprietary) gelden de licentieovereenkomsten van het desbetreffende softwarepakket.

​10.3. Langlopende licentie- of supportovereenkomsten die door de leverancier in eigen naam worden afgesloten voor software of services zijn niet overdraagbaar naar de opdrachtgever, tenzij dit bij de start van een project anders overeengekomen is. ​

10.4. Voor foto’s, video’s, tekeningen of andere mediabestanden die niet door de klant werden aangeleverd, maar door de leverancier werden aangekocht of gedownload van een website die online deze bestanden ter beschikking stelt, is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website waar deze bestanden aangeboden worden. ​

10.5. De algemene opbouw van websites (de basisopbouw van de schermen en navigatie) zijn eigen aan het medium en vallen in principe niet onder de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 11. Overmacht

11.1. De leverancier is niet aansprakelijk als hij door overmacht of andere gebeurtenissen waarover de leverancier geen controle heeft (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, sociale conflicten, storingen van het elektriciteits- of telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media) wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van de leverancier. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd.

Artikel 13. Referentie

13.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door de leverancier voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van de leverancier.

Artikel 14. Nietigheid

14.1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zullen de overige bepalingen ervan volledig van kracht en onverminderd van toepassing blijven.

Maak kennis met Zapplanning
Zapplanning logo

Congresstraat 42/201  
2060 Antwerpen

+32 3 217 00 00
support@zapplanning.be

Adres

Zapplanning is een product van